Specializovaný internetový obchod s obálkami o firmě e-shop množstevní slevy doprava kontakt

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky pro prodej zboží, výrobků a služeb dodávaných společností 2pack, s.r.o. se sídlem Na Rozcestí 321, 58263 Ždírec nad Doubravou, DIČ CZ28828038, jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 30053(dále rovněž „prodávající“), na území České republiky.

1) Tyto obchodní podmínky (dále rovněž „OP“) platí pro všechny smluvní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Prodávající odchylné obchodní podmínky kupujícího výslovně odmítá. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky prodávajícím nebo uzavřením kupní smlouvy s kupujícím, který tímto zároveň přijímá tyto obchodní podmínky. Jakékoli ujednání odlišné od těchto obchodních podmínek vyžadují ke své závaznosti výslovné písemné potvrzení prodávajícího.

2) Ceny uvedené na internetu jsou uvedeny v korunách českých bez daně z přidané hodnoty (DPH); k těmto cenám se kupující zavazuje zaplatit DPH v zákonné výši. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka zcela nebo zčásti odmítnout bez udání důvodu.

3) Jakákoliv odchylka od nabídky prodávajícího se považuje za nový návrh, který musí být prodávajícím v plném rozsahu potvrzen.

4) Mezi prodávajícím a jeho smluvním partnerem-podnikatelem je vyloučeno použití obchodního potvrzovacího dopisu podle § 1757 ObčZ.

5) Smluvní strany vylučují aplikaci § 1732 odst. 2 ObčZ, podle něhož návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou; každý takový návrh akceptovaný kupujícím musí být ze strany prodávajícího k jeho závaznosti prodávajícím potvrzen.

II) Dodací podmínky

1) Dodání zboží do dvou pracovních dní

a) Zboží z elektronických obchodů prodávajícího www.2pack.cz a www.samolepícíobálky.cz odešle prodávající kupujícímu již v den objednání, pokud bude objednávka doručena do příjezdu sběrné služby. Při objednání většího množství, které nebude možno zákazníkovi jednorázově uvolnit, bude zákazník telefonicky informován s návrhem řešení a cílem domluvit se na dalším postupu. V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

b) Ostatní zboží nebo dodávky do zahraničí budou realizovány dle individuálních smluvních podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

2) Realizace dopravy

a) Objednané zboží bude dodáno do sjednaného místa (dodací adresa kupujícího) prostřednictvím našeho smluvního partnera.
b) Smluvní partner zajišťuje přepravu z domu do domu. Pro dopravu zboží využíváme převážně služeb  přepravní společnosti DPD.

3) Náklady na dopravu, podmínky dopravy zdarma

a) Dodání zboží z elektronických obchodů prodávajícího www.2pack.cz a www.samolepícíobálky.cz do jednoho místa v rámci celé České republice je pro kupujícího u objednávky převyšující cenu bez DPH ve výši 3000,- Kč ZCELA ZDARMA. U ceny zboží nižší než 3000,- Kč bez DPH, činí paušál na přepravu částku 100,- Kč bez DPH pro dodání do jednoho místa v České republice.

b) Ostatní zboží nebo dodávky do zahraničí budou realizovány dle individuálních smluvních podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

4) Balení zboží

a) Zboží je baleno na vratných paletách, pokud povaha (objem, hmotnost, rozměry apod.) nedovoluje jeho expedici balíkem. Náklady na balení a obalové materiály nejsou účtovány (s výjimkou palet, které nejsou v režimu vrácení palety).
b) Prodávající je oprávněn s ohledem na technologii výroby dodat kupujícímu v souladu s kupní smlouvou nebo potvrzenou objednávkou sjednané množství výrobků s odchylkou 5% pokud není sjednáno výslovně jinak.

5) Možnost vrácení zboží

a) Kupující je oprávněn, při nákupu prostřednictvím internetových obchodů, odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zboží.
b) Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů prodávajícího formou jednoznačného prohlášení a to:
e-mailem na adresu: info@samolepiciobalky.cz nebo
poštou na adresu: 2pack. s.r.o., Na Rozcestí 321 ,582 63 Ždírec nad Doubravou. Využije-li kupující možnosti odstoupení od smlouvy pomocí dopisu nebo e-mailu, obratem mu bude zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od smlouvy s prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy vracené zboží obdržel. Zboží musí být nepoškozené a opět prodejné.
a) Zpětné převzetí zboží
Kupující odešle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zpět na adresu 2pack, s.r.o., Na Rozcestí 321, 582 63 Ždírec nad Doubravou. Zboží nesmí být odesláno na dobírku, v takovém případě nemusí být prodávajícím převzato, případně budou vzniklé náklady dodatečně uplatněny.
V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, zboží vrátí pokud možno, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu musí být zboží zabaleno tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno oprávněně, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží.

b) Náklady spojené s převzetím zboží
Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.
Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případ následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

7) Výsekové a tiskové formy, grafické podklady, vzorky krabic

1/ prodávající si vyhrazuje vlastnické i autorské právo k veškerým výsekovým a tiskovým formám, grafickým podkladům, vzorkům, výkresové dokumentaci a dalším výrobním podkladům, které se vztahují k prodávanému zboží (výrobkům) a které nebyly dodány kupujícím.

2/ v případě, že nebyly výsekové a tiskové formy dodány kupujícím, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady na jejich zhotovení. pokud nebylo mezi nimi sjednáno jinak.Výsekové a tiskové nástroje mají svou životnost, která je dána četností užívání nástroje. Po ukončení životnosti nástroje je nutné vyrobit nový nástroj. Náklady na zhotovení je kupující povinen uhradit prodávajícímu.

3/ prodávající se zavazuje veškeré výrobní podklady, vztahující se k prodávanému zboží (výrobkům), uskladňovat po dobu dvou let od jejich posledního použití. Pokud si kupující během této doby podklady nevyžádá, budou po jejím uplynutí zlikvidovány na náklady prodávajícího.

4/ vývoj a výroba prvních dvou vzorků, vztahujících se k dané zakázce, z nichž jeden bude předem odsouhlasen kupujícím, nebude prodávajícím kupujícímu účtována. Náklady spojené s vývojem a výrobou všech dalších vzorků je kupující povinen prodávajícímu zaplatit, pokud se nedohodnou jinak.

5/ kupující je povinen předem písemně informovat prodávajícího o speciálních požadavcích na zboží (výrobky), které vyplývají z právních a jiných předpisů. V případě nesplnění této povinnosti je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu vznikne např. v souvislosti s neodpovídajícím použitím výrobků, uplatněním postihů ze strany orgánů státní správy, apod.

6/ kupující souhlasí předem, že zboží pro něho vyrobené může být použito k propagačním účelům v prospektech, , nebo na webových stránkách společnosti.

8) Výroba vzorků

Technika výroby vzorku je odlišná od výroby sériové, takže mohou vzniknout určité technologické odchylky (stlačení, narušení nebo otřepy materiál, vzhled řezu), při následujícím strojním zpracování, které nemají vliv na zadané požadavky (funkčnost). Tisková předloha je směrodatná pro kontrolu textu, jeho umístění a celkovou grafickou úpravu. Není směrodatná pro kvalitu lepenky, odstín barev a kvalitu tisku. Po schválení vzorku a tiskové předlohy nelze již probíhající přípravu výroby zrušit bez zaplacení vynaložených nákladů.

9) Cenové a platební podmínky

Pokud není potvrzenou objednávkou nebo kupní smlouvou sjednáno jinak, je kupní cena zboží určena podle cen a slev platných ke dni podpisu kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky v souladu s platným ceníkem prodávajícího a zahrnuje balení.
1. Ceny za zboží jsou uvedeny bez DPH a bez dopravy, k těmto cenám je prodávající oprávněn připočítat DPH v zákonné výši. Změna cen zboží ze strany prodávajícího je vyhrazena; prodávající kupujícímu sdělí aktuální cenu ke dni objednávky ze strany kupujícího.
Pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu jedním z níže uvedených způsobů:

a) Dobírkou
– prodávající zašle objednané zboží kupujícímu zásilkovou službou. Při převzetí kupující uhradí cenu zboží v hotovosti. U tohoto způsobu platby účtujeme 20,- Kč bez DPH (slovy: dvacet korun českých) tzv. doběrečné, k němuž bude prodávajícím připočteno DPH v zákonné výši.

b) Zálohovou platbou
– platba se realizuje na základě zálohové faktury, která je vystavena v okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici. Pokud je platba kupujícího připsána na účet prodávajícího, je zboží ihned expedováno.

c) Bankovním převodem
– tento způsob platby je nabízen pouze obchodním partnerům prodávajícího, u kterých je prověřena jejich platební morálka. Zboží je expedováno po potvrzení objednávky. Standardní doba splatnosti je 14 dnů.

10) Ochrana osobních údajů

a) Registrace a nákup na internetových stránkách www.2pack.cz a www.samolepiciobalky.cz, může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů. U kupujících budou osobní údaje zpracovány prodávajícím za účelem uzavření a plnění smlouvy a práv z ní pro kupujícího vyplývajících. Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

III. Závěrečná ustanovení

Kupující nemá právo postoupit nároky z kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím třetím osobám bez písemného souhlasu prodávajícího.
Pokud se spotřebitel domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížnosti na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@2pack.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné na všechny smluvní vztahy prodávajícího uzavírané od 1.1. 2017.

Reklamační řád

I velmi kvalitní výrobek se může poškodit. Na základě našeho Reklamačního řádu Vám ho vyměníme.

1) Úvodní ustanovení

a/ Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost 2pack, s.r.o., se sídlem Na Rozcestí 321, 582 63 Ždírec nad Doubravou IČO 28828038. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 30053 (dále také „prodávající“) a zákazníka (dále také „kupující“).

b/ Reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamace zboží zakoupeného u společnosti 2pack, s.r.o, uvedená společnost je také provozovatelem internetových obchodů www.2pack.cz a www.samolepiciobalky.cz.
c/ Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z vadného zboží.

2) Převzetí zboží

a/ Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti smluvního partnera.

b/ Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

c/ Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při přepravě, podepsané smluvním partnerem.

d/ Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.

3) Záruka za jakost

a/ Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

b/ Délka záruční doby činí 12 měsíců nebo je upravena individuálním smluvním vztahem, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

c/ . V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 12 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.

d/ U zboží, kde není zapotřebí evidovat výrobní čísla, slouží k uplatnění záruky daňový doklad nebo dodací list. Záruční list je nutný vždy u zboží, u kterého jsou evidována výrobní čísla.

e/ Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

f) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, vnější událost.

4) Vyřízení reklamace

Práva a povinnosti kupujícího

a/ Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách.

Kupující může reklamaci podat jednou z uvedených možností:

· na e-mailovou adresu dodavatele –info@2pack.cz

· poštou na adresu dodavatele – 2pack, s.r.o., Na Rozcestí 321, 582 63 Ždírec nad Doubravou

· telefonicky – 736 489 929, 775 123 770

Kupující je povinen uvést:

· číslo své objednávky

· důvod reklamace

· doložit doklad o vlastnictví zboží

b/ Kupující doručí zboží zpět kompletní a neponičené, s potřebnou dokumentací.

c/ Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

d/ V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, kterou lze hodnotit jako podstatné porušení smlouvy (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.

e/ V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nezbytně vynaložené výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)

f/ Kupující má právo se informovat na stav reklamace prostřednictvím emailu a to na e-mail: info@samolepiciobalky.cz

5) Práva a povinnosti prodávajícího

a/ Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí reklamace do 5 pracovních dnů.

b/ Prodávající vyřídí reklamaci ve lhůtě 30 dnů, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

6) Rozsah záruky

a/ Záruka zaniká v následujících případech:

- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou,

- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,

- nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

b/ Záruka se nevztahuje na:

- škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,

7) Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2017 Změny reklamačního řádu vyhrazeny.